Kalmia latifolia (kalm)

Name: Kalmia latifolia

Kurzbezeichnung: kalm

Wirkstoff: Berglorbeer

Materia Medica - Links

Leider keine Links gefunden!