Ambrosia artemisiaefolia (ambro)

Name: Ambrosia artemisiaefolia

Kurzbezeichnung: ambro

Wirkstoff: Beifuß-Ambrosie; Traubenkraut

Materia Medica - Links

Leider keine Links gefunden!